فانتا کروم پوششی است بر پایه آب و صد درصد آینه ای که تقریبا روی هر سطحی قرار میگیرد. نه تنها کرومی دیده می شود بلکه همانند فلز آبکاری شده است.
انقلاب نیوفانتاکروم (New Fantachrome)   تنها جایگزین آبکاری سنتی است با این حال برخلاف آبکاری سنتی بسیار ساده است.